Skip to content Skip to footer

Algemeen

DGS Energie hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DGS Energie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als DGS Solar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

DGS Energie
Villadreef 7 3128 Baal
info@dgsenergie.be
016563339

WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door DGS Energie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om goede service en diensten te kunnen verlenen
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • het verrichten van technische onderzoeken
 • het voeren van de boekhouding (wettelijke verplichting)
 • het bijhouden van een klantenregister (wettelijke verplichting)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van uw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, opleiding, vorming, werkgever etc
 • Gezinsgegevens
 • Bankgegevens
 • Energie verbruiksgegevens
 • Computer technische gegevens ten gevolge van bezoek aan onze website (IP address,Datum, uur,localisatie, pagina’s bezocht, type browser,etc)
 • Enige andere gegevens die U ons heeft meegedeeld

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door de door DGS Energie aangeduide personen. Personen hebben slechts toegang tot de gegevens in zoverre dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie binnen het bedrijf.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Gegevens uit te wisselen aan energie leverancies, overheidsinstellingen en constructeurs. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
 • het verzorgen van de wettelijke documenten

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

DGS Energie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. DGS Energie verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 7 boekjaren na het laatste gebruik. Deze termijn loopt gelijk met de termijn voor het bijhouden van de boekhouding. 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens DGS Energie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kunt u ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

DGS Energie kan de privacyverklaring steeds wijzigen.